អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  កំពុង​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ទាស់​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់

  «បើ​គ្មាន​ជំនឿ​ក្នុង​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ទេ នោះ​យើង​នៅ​តែ​កំពុង​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ទាស់​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នៅ​ឡើយ»។ (Michael Otieno Maura) More

 • in

  មូលហេតុ​ចម្បង​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់

  «មូលហេតុ​ចម្បង​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ក្នុង​ការ​សង្គ្រោះ​យើង​គឺ​មិន​មែន ដើម្បី​ប្រទាន​ពរ​ដល់​យើង​ផ្នែក​សម្ភារៈនិយម​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ដើម្បី​បំផ្លាស់បំប្រែ​យើង​ឲ្យ​ក្លាយ​ដូច​ជា​ព្រះ​គ្រីស្ទ​វិញ​ទេ​តើ»។ (Michael Otieno Maura) More

 • in

  ​បាន​ទទួល​ព្រះ​ពរ​ដ៏​ល្អៗ

  «ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​បាន​កើត​ជា​ថ្មី កើត​ក្នុង​ព្រះ​ជាម្ចាស់ នោះ​មាន​ន័យ​ថា លោកអ្នក​បាន​ទទួល​ព្រះ​ពរ​ដ៏​ល្អៗ មិន​ថា​លោកអ្នក​រស់នៅ​ក្នុង​ខ្ទម ឬ​ក៏​ក្នុង​ផ្ទះ​វីឡា​ឡើយ។» (Michael Otieno Maura) More