អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចិត្ត​ជឿ & មាត់​ថ្លែង​ប្រាប់

    ដ្បិត​យើង​បាន​សុចរិត ដោយ​មាន​ចិត្ត​ជឿ ហើយ​ក៏​បាន​សង្គ្រោះ​ដោយ​មាត់​ទទួល​ថ្លែង​ប្រាប់ ពី​ព្រោះ​គម្ពីរ​ថា «‍អស់​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ទ្រង់ នោះ​នឹង​គ្មាន​ហេតុ​នាំ​ឲ្យ​ខ្មាស​ឡើយ‍។» (រ៉ូម ១០:១០-១១) More