អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មិន​ព្យាយាម​រស់​នៅ

    «បុគ្គល​ណា​ដែល​អះអាង​ថា ខ្លួន​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ ប៉ុន្តែ​មិន​ព្យាយាម​រស់​នៅ​ដោយ​បង្ហាញ​ពី​ភាព​បរិសុទ្ធ គាត់​គ្មាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​អះអាង​បែប​នោះ​ឡើយ។» (John Calvin) More