អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បាន​ស្រឡាញ់​យើង

    «យើង​ប្រតិបត្តិ​តាម​បញ្ញត្តិ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ គឺ​មិន​មែន​មក​ពី​យើង​ចង់​ឲ្យ​ព្រះ​អង្គ​ស្រឡាញ់​យើង​នោះ​ទេ តែ​មក​ពី​ទ្រង់​បាន​ស្រឡាញ់​យើង​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ជាមុន​រួច​ទៅ​ហើយ។» (Jerry Bridges) More