អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    តើ​រោងឧបោសថ​ទាក់ទង​ជា​មួយ​នឹង​យើង​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច?

    ប្រដាប់ប្រដាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរោងឧបោសថ គឺព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រទានមក ដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីពិត ហើយត្រង់នេះយើងចង់បង្ហាញនូវប្រដាប់ប្រដានីមួយៗដែលបញ្ជាក់ពីតម្រូវការរបស់មនុស្សមានបាប ពីការផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះជាម្ចាស់ និងពីការបំពេញដ៏គ្មានដែនកំណត់នៃព្រះមេស្ស៊ីដែលនឹងយាងមក។ More