អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    តែ​​មួួយគត់

    «មាន​តែ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មួយ​គត់​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​មាន​ការ​បំផ្លាស់​បំប្រែ​ចិត្ត​ដ៏​ពិត​ក្នុង​ព្រលឹង​លោក​អ្នក​បាន។»​ (R.C. Sproul) អាន​បន្ថែម