អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការអធិស្ឋានគឺជាពន្ធកិច្ចដ៏អស្ចារ្យ

    «កាអធិស្ឋានមិនធ្វើឲ្យយើងសាកសមនឹងធ្វើព័ន្ធកិច្ចដ៏អស្ចារ្យនោះទេ ការអធិស្ឋានគឺជាពន្ធកិច្ចដ៏អស្ចារ្យ» (Oswald Chambers) អាន​បន្ថែម

  • in

    ​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ដ៏​អាត្មានិយម

    «យើង​បាន​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ដ៏​អាត្មានិយម​ខ្លាំង​ណាស់​ត្រង់​ថា​ពេល​ដែល​យើង​ទៅ​រក​ព្រះ​ជាម្ចាស់​គឺ​គ្រាន់​តែ​ទៅ​រក​អ្វី​មួយ​ពី​ព្រះ​អង្គ​មិន​មែន​ទៅ​រក​ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់​ឡើយ។» (Oswald Chambers) អាន​បន្ថែម