អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កូន​ៗយើង

    «យើង​សង្ឃឹម​ថា ទាំង​យើង និង​កូនៗ​យើង​នឹង​ទទួល​ស្គាល់​ថា ខ្លួន​ជា​មនុស្ស​មាន​បាប ហើយ​ថា​យើង​បាន​ទទួល​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​ដោយ​សារ​ព្រះ​គុណ»។ (Jason DeRouchie) More