អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មេត្រី​ភាព​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់

    «ការ​មាន​មេត្រី​ភាព​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់​គឺ​ជា​ចំណុច​ចាប់​ផ្ដើម​នៃ​ការ​មាន​មេត្រី​ភាព​ដ៏​ពិត។» (John MacArthur) អាន​បន្ថែម

  • in

    ធ្វើ​សង្គ្រាម​ជាមួយ​ព្រះ​ជាម្ចាស់

    «មាន​ជម្រើស​តែ​ពីរ​គត់៖ ទី១ លោកអ្នក​មាន​សន្តិភាព​ជាមួយ​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ទី២ លោកអ្នក​កំពុង​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ជាមួយ​នឹង​ទ្រង់។ គ្មាន​ជម្រើស​ណា​ផ្សេង​ទៀត​ទេ!» (Steve Lawson) អាន​បន្ថែម