អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បាន​ភាព​អរ​សប្បាយ

    «ការ​ធ្វើ​នូវ​អ្វី​ដែល​គាប់​ព្រះ​ហឫទ័យ​ដល់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ គឺ​ជា​ផ្លូវ​តែ​មួយ​គត់​ដើម្បី​នឹង​បាន​ភាព​អរសប្បាយ។» (Richard Roberts) More