អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចេះ​គ្រប់​គ្រង

    «ឱ! ព្រះ​អម្ចាស់​អើយ! សូម​ជួយ​យើង​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ចេះ​គ្រប់គ្រង​លើ​អំនួត​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ផង។» (Charles Spurgeon) More

  • in

    អំនួត

    «ក្រោម​ឈើឆ្កាង អំនួត​មិន​អាច​មាន​ជីវិត​បាន​ឡើយ។» More