អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    គម្ពីរសញ្ញាចាស់

    «ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​បំពេញ​តាម​គ្រប់​សេចក្ដី​សន្យា​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដែល​បាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់»។​​ (John Piper) More