អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឈ្នះ​ចិត្ត​ខ្លួន

    «អ្នក​ណា​ដែល​យឺត​នឹង​ខឹង នោះ​វិសេស​ជាង​អ្នក​ដែល​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង ហើយ​អ្នក​ណា​ដែល​ឈ្នះ​ចិត្ត​ខ្លួន ​ក៏​វិសេស​ជាង​អ្នក​ដែល​ឈ្នះ​យក​បាន​ទីក្រុង​ទៅ​ទៀត។» (សុភាសិត ១៦:៣២) More