អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    រត់​ចូល​ទៅ​ពឹង​ជ្រក

    «ព្រះ​នាម​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ជា​ប៉ម​មាំ​មួន មនុស្ស​សុចរិត​រត់​ចូល​ទៅ​ពឹង​ជ្រក ហើយ​មាន​សេចក្ដី​សុខ»។ (សុភាសិត ១៨:១០) More