អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដក​កំហុស

    «ទិ​ស​ខាង​កើត​នៅ​ឆ្ងាយ​ពី​ទិស​ខាង​លិច​យ៉ាង​ណា​ព្រះ​អង្គក៏​ដក​កំ​ហុស​របស់​យើង​ចេញ​ឆ្ងាយ​ពី​យើង​យ៉ា​ង​នោះ​ដែរ​។» (ទំ​នុក​ត​ម្តើង ១០៣:១២ ​គខប) អាន​បន្ថែម