អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ខ្ញុំ​នឹង​មាន​ជីវិត

    «ខ្ញុំ​នឹង​មាន​ជីវិត ខ្ញុំ​នឹង​មិន​ស្លាប់​ឡើយហើយ​ខ្ញុំ​នឹង​រៀប​រាប់​អំពីស្នា​ព្រះហស្ដ​របស់​ព្រះអម្ចាស់។» (ទំនុកដំកើង ១១៨:១៧​គខប) More