អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទុក​ចិត្ត​នឹង​ទ្រង់ នោះ​មាន​ពរ​ហើយ

    «ឱ​ព្រះយេហូវ៉ា​នៃ​ពួក​ពលបរិវារ​អើយ មនុស្ស​ណា​ដែល​ទុក​ចិត្ត​នឹង​ទ្រង់ នោះ​មាន​ពរ​ហើយ។»​ (ទំនុកតម្កើង ៨៤:១២) អាន​បន្ថែម