អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    គិត​ពី​មនុស្ស​

    «ចូរ​គិត​ពី​អ្នក​ដទៃ​មុន​នឹង​គិត​ពី​ខ្លួន​ឯង។ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ធ្វើ​បែប​នេះ នោះ​ចូរ​បន្ត​អធិស្ឋាន​សូម​ឲ្យ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បញ្ឆេះ​ចិត្ត​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដែរ»។​ (Tim Chester) More