អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចង់​ស្គាល់​ខ្លួន​ឯង

    «ឱ! មិត្ត​អ្នក​រួម​ជំនឿ​អើយ! ប្រសិន​បើ​យើង​ពិត​ជា​ចង់​ស្គាល់​ខ្លួន​ឯង​មែន នោះ​យើង​ត្រូវ​បំពេញ​ព្រលឹង​យើង​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់»។ ( R. Kent Hughes) More

  • in

    ៤​ហេតុផល​ដែល​យើង​មិន​ត្រូវ​បដិសេធ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះជាម្ចាស់

    ព្រះបន្ទូល​ព្រះជាម្ចាស់​កាត់​ទម្លុះ​ព្រលឹង​ដ៏​រឹង​ចចេស​របស់​យើង​បាន​ដូច​កាំបិត​ដ៏​ក្ដៅ​មួយ​យក​ទៅ​កាត់​ប៊័រ​អញ្ចឹង។ More