អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរអរ​សប្បាយ​

    «ចូរ​អរ​សប្បាយ ក្នុង​ព្រះអម្ចាស់​ជានិច្ច ខ្ញុំ​ប្រាប់​ម្តង​ទៀត​ថា ចូរ​អរ​សប្បាយ​ឡើង។» (ភីលីព ៤:៤) More