អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ខ្នាត​សុវជីវធម៌​

    «យើង​ទាំងអស់​គ្នាត្រូវ​តែរស់​នៅ​ដោយ​គាប់​ព្រះ​ហឬទ័យព្រះ​ ហើយ​ប្រឆាំង​ដាច់​ខាត​នូវ​​អំពើ​អសីលធម៌​ក្នុង​សង្គម​ដែលយើង​កំពុង​រស់​នៅ ព្រោះ​​វាជាអំពើ​បាបទាស់​និង​ព្រះ​ជាម្ចាស់»។ More