អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់

  «ការ​ដែល​យើង​ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​នូវ​អ្វី​ៗដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​បង្កើត ជាជាង​ស្រឡាញ់​ទ្រង់ គឺ​ជា​ចំណង​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ដើរ​តាម​លោកីយ៍។» (Saint Augustine) អាន​បន្ថែម

 • in

  ការ​សញ្ជឹងគិត

  «ការ​សញ្ជឹងគិត​របស់​ទូលបង្គំ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ព្រះ​អង្គ​បាន​បង្កើត បាន​បង្ក​ឲ្យ​ទូលបង្គំ​មាន​សំណួរ។ ភាព​ស្រស់​ស្អាត​របស់​វា​បាន​ផ្ដល់​ចម្លើយ។» (Saint Augustine) អាន​បន្ថែម

 • in

  អ្នក​បង្កើត

  «យើង​មិន​បាន​បង្កើត​ខ្លួន​ឯង​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​អង្គ​ដែល​បាន​បង្កើត​យើង ទ្រង់​គង់​នៅ​អស់​កល្ប​ជានិច្ច។» (Saint Augustine) អាន​បន្ថែម