អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​មិន​មែន​ជា​រង្វាន់​

  «សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​មិន​មែន​ជា​រង្វាន់​សម្រាប់​មនុស្ស​សុចរិត​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​អំណោយទាន​សម្រាប់​មនុស្ស​មាន​ទោស»។ (Steve Lawson) More

 • in

  ការ​រស់នៅ

  «ផែនការ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​សម្រាប់​យើង​ដែល​បាន​ទទួល​ក្ដី​សង្គ្រោះ គឺ​ឲ្យ​យើង​រស់នៅ​ដោយ​បរិសុទ្ធ។» (Kevin DeYoung) More

 • in

  ក្ដី​សង្គ្រោះ

  «ហើយ​គ្មាន​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ ដោយ​សារ​អ្នក​ណា​ទៀត​សោះ ដ្បិត​នៅ​ក្រោម​មេឃ គ្មាន​នាម​ឈ្មោះ​ណា​ទៀត​បាន​ប្រទាន​មក​មនុស្ស​លោក ឲ្យ​យើង​រាល់​គ្នា​បាន​សង្គ្រោះ​នោះ​ឡើយ ។» (កិច្ចការ ៤:១២) More

 • in

  រង្វាន់

  «សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​មិន​មែន​ជា​រង្វាន់​សម្រាប់​មនុស្ស​សុចរិត​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ជា​អំណោយ​ទាន​សម្រាប់​មនុស្ស​មាន​បាប។» (Steven Lawson) More

 • in

  ចិត្ត​ជឿ & មាត់​ថ្លែង​ប្រាប់

  ដ្បិត​យើង​បាន​សុចរិត ដោយ​មាន​ចិត្ត​ជឿ ហើយ​ក៏​បាន​សង្គ្រោះ​ដោយ​មាត់​ទទួល​ថ្លែង​ប្រាប់ ពី​ព្រោះ​គម្ពីរ​ថា «‍អស់​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ទ្រង់ នោះ​នឹង​គ្មាន​ហេតុ​នាំ​ឲ្យ​ខ្មាស​ឡើយ‍។» (រ៉ូម ១០:១០-១១) More