អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អ្នក​ម្ដាយ​ដ៏​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​

    «កូនៗ​របស់​អ្នក​មិន​ត្រូវការ​អ្នក​ម្ដាយ​ដ៏​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​នោះ​ទេ តែ​ពួកគេ​ត្រូវការ​អ្នក​ម្ដាយ​ដែល​មាន​អត្តសញ្ញាណ​ដែល​រំពឹង​លើ​ព្រះ​វរបិតា​ដ៏​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​របស់​គាត់​ទៅ​វិញ។»​ ​​(Sarah Walton) More