អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​ប្រាជ្ញា​នៃ​ព្រះ​បន្ទូល​

    «ចូរ​ឲ្យ​ប្រាជ្ញា​នៃ​ព្រះ​បន្ទូល​ណែនាំ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​លោកអ្នក​ពី​ការ​ទាក់ទង​គ្នា មិន​មែន​គ្រាន់​តែ​ការ​សម្ដែង​ខាង​ក្រៅ​ឡើយ។» (Ben Reaoch) More