អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ការ​សញ្ជឹងគិតលើ​បទ​គម្ពីរ

  «ការ​សញ្ជឹង​គិត​គឺ​ជា​ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ទៅ​លើ​បទ​គម្ពីរ​ដោយ​ការ​អធិស្ឋាន​រួម​ជាមួយនឹង​ទស្សនៈ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​យល់ដឹង និង​ការ​អនុវត្ត។» (Grace Community Church) អាន​បន្ថែម

 • in

  បទ​គម្ពីរ

  «គ្រប់​ទាំង​បទ​គម្ពីរ គឺ​ជា​ព្រះ​ទ្រង់​បាន​បញ្ចេញ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បណ្ដាល​ឲ្យ​តែង​ទេ ក៏​មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ការ​បង្រៀន ការ​រំឭក​ឲ្យ​ដឹង​ខ្លួន ការ​ប្រដៅ​តម្រង់ នឹង​ការ​បង្ហាត់​ខាង​ឯ​សេចក្ដី​សុចរិត»។ (២ធីម៉ូថេ ៣:១៦​ ) អាន​បន្ថែម

 • in

  ការ​ស្គាល់​ព្រះ​គ្រីស្ទ

  «យើង​ដាច់​ខាត់​ត្រូវ​តែ​ទទួល​ស្គាល់​ថា យើង​មិន​អាច​ស្គាល់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ឲ្យ​បាន​យ៉ាង​ច្បាស់​លាស់​ឡើយ បើ​យើង​មិន​​ស្វែង​យល់​អំពី​ទ្រង់​ចេញ​ពី​ព្រះ​គម្ពីរ។» (John Calvin)
  អាន​បន្ថែម