អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ស្វែងរក​នគរ​ព្រះ

    «ចូរ​ខំ​ស្វែង​រក​នគរ​ព្រះ​វិញ នោះ​គ្រប់​របស់​ទាំង​នោះ​នឹង​បាន​ប្រទាន​មក​អ្នក​រាល់​គ្នា​ផង» (លូកា ១២:៣១) More