អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចង់​បាន​សិរីល្អ​

    «យើង​តែង​តែ​ចង់​បាន​សិរីល្អ ជា​ជាង​ថ្វាយ​សិរីល្អ​ដល់​ព្រះ ហើយ​យើង​តែង​តែ​ចង់​ធ្វើ​ជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង ​ជា​ជាង​ធ្វើ​ជា​អ្នក​បម្រើ។ យើង​តែង​តែ​ចង់​បាន​ភាព​អរសប្បាយ ជា​ជាង​លះបង់​[ដើម្បី​ប្រយោជន៍​អ្នក​ដទៃ] ហើយ​យើង​ក៏​តែង​តែ​ស្ដាប់​ខ្លួន​ឯង ជា​ជាង​ស្ដាប់​តាម​ព្រះ​ដែរ។» (Mike McGarry) អាន​បន្ថែម