អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អ្នក​គង្វាល

    «ព្រះអម្ចាស់​ជា​គង្វាល​ខ្ញុំ ខ្ញុំ​នឹង​មិន​ខ្វះ​អ្វី​សោះ​ឡើយ។» (ទំនុកដំកើង  ២៣:១) More