អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឈ្នះ​ចិត្ត​ខ្លួន

    «អ្នក​ណា​ដែល​យឺត​នឹង​ខឹង នោះ​វិសេស​ជាង​អ្នក​ដែល​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង ហើយ​អ្នក​ណា​ដែល​ឈ្នះ​ចិត្ត​ខ្លួន ​ក៏​វិសេស​ជាង​អ្នក​ដែល​ឈ្នះ​យក​បាន​ទីក្រុង​ទៅ​ទៀត។» (សុភាសិត ១៦:៣២) More

  • in

    ការ​មិន​ឆាប់​ខឹង

    «អ្នក​ណា​ដែល​មិន​ឆាប់​ខឹង នោះ​ឯង​ជា​អ្នក​ប្រកប​ដោយ​យោបល់​ច្រើន តែ​អ្នក​ណា​ដែល​មាន​ចិត្ត​ឆុរឆេវ នោះ​សំញែង​សេចក្ដី​ចំកួត​របស់​ខ្លួន​វិញ។» (សុភាសិត ១៤:២៩) More