អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អំណាចនៃការ​​អត់ទោសបាប

    «ឯ​ការ​សុគត​របស់​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​នោះ​មាន​អំណាច​អាច​អត់​ទោស​បាប​របស់​មនុស្ស​តាំង​ពី​ដើម​មក​ម៉្លេះ ហើយ​ក៏​មាន​អំណាច​អាច​អត់​ទោស​បាប​របស់​មនុស្ស​ទាំង​អស់​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​បាន​ផង​ដែរ។» (John Piper) More