អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សម្ដី & ទង្វើ

    ចូរ​កុំ​ប្រព្រឹត្ត​នូវ​អ្វី​ដែល​លោក​អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ឃើញ ហើយ​ក៏​ចូរ​កុំ​និយាយ​អ្វី​ដែល​លោក​អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ឮ។ More