អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បោះត្រា

    «ឱ! ព្រះ​អម្ចាស់​អើយ! សូម​បោះត្រា​ភាព​អស់កល្ប​ជានិច្ច​លើ​កែវ​ភ្នែក​ទូលបង្គំ។»​ (Jonathan Edwards) More