អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឈប់

    «មនុស្ស​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​បាប​នឹង​ឈប់​អធិស្ឋាន តែ​មនុស្ស​ដែល​អធិស្ឋាន​នឹង​ឈប់​ប្រព្រឹត្ត​បាប។» (Leonard Ravenhill) More