អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មិន​ទទួល​សំណូក

    «ដ្បិត​ព្រះ​យេហូវ៉ា ជា​ព្រះ​នៃ​ឯង ទ្រង់​ជា​ព្រះ​លើ​អស់​ទាំង​ព្រះ ហើយ​ជា​ព្រះ​អម្ចាស់​លើ​អស់​ទាំង​ព្រះ​អម្ចាស់ គឺ​ជា​ព្រះ​ដ៏​ធំ​ដែល​មាន​ព្រះ​ចេស្ដា ហើយ​ក៏​គួរ​ស្ញែង​ខ្លាច​ទ្រង់​មិន​ដែល​យោគ​យល់​ខាង​អ្នក​ណា​សោះ ក៏​មិន​ទទួល​សំណូក​ផង។» (ចោទិយកថា ១០:១៧) More