អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​គម្ពីរ​បង្រៀន

    «ការ​ដែល​ព្រះ​គម្ពីរ​បង្រៀន​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត អំពី​ការ​ដែល​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ត្រូវ​ជួយ​អ្នក​ដទៃ គឺ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ថា នេះ​គួរ​តែ​ជា​ការ​ប្រាថ្នា​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង​ជា​គ្រីស្ទបរិស័ទ។» (Ajith Fernando) More