អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រភព​ជីវិត

    «ព្រះ​អង្គ​ដែល​មិន​ចេះ​ប្រែប្រួល​គឺ​ជា​ប្រភព​ជីវិត​នៃ​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ទូលបង្គំ។» (Augustine) More