អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ

    «បើ​លោក​អ្នក​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ នោះ​មាន​ន័យ​ថា លោក​អ្នក​កំពុង​ប្រកាស​ដំណឹង​ដ៏​មាន​អំណាច​បំផុត​ក្នុង​ចក្រវាល​នេះ។​» (Jared C. Wilson) More