អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    គំនិតគិត

    «ត្រូវ​តែ​មាន​គំនិត​គិត​ដូច​ជា​ព្រះ​គ្រីស្ទ​យេស៊ូវ​វិញ។» (ភីលីព ២:៥) More