អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​បាន​រចនា​ចិត្ត​យើង​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដើរ​តាម​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ»។ (Jon Bloom) More