អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ស្គាល់​ព្រះ

    «ការ​ស្គាល់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ គឺ​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ព្រះ​អង្គ​បំផ្លាស់បំប្រែ​លោក​អ្នក។» (John Calvin) More