អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ផ្នូរ

    «ផ្នូរនៅ​ទទេ គឺ​ជា​ភស្តុតាង​ដ៏​មាន​អំណាច​យ៉ាង​ខ្លាំង​មួយ។»​​ (Marcus Nodder) More