អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​បង្ហាត់​កូន​ក្មេង

    «ចូរ​បង្ហាត់​កូន​ក្មេង ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ផ្លូវ​ដែល​គួរ​ប្រព្រឹត្ត នោះ​វា​នឹង​មិន​លះ​បង់​ពី​ផ្លូវ​នោះ​ដរាប​ដល់​ចាស់ » (សុភាសិត ២២:៦) More