អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អំពើ​ក្បត់

    «ការ​ដែល​មនុស្ស​មិន​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ គឺ​មិន​មែន​ជា​រឿង​ធម្មតា​នោះ​ទេ តែ​វា​ជា​អំពើ​ក្បត់។» (John Piper) More