អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សេចក្ដី​ពិត ->សេរីភាព

    «ពេល​នោះ​ អ្នក​រាល់គ្នា​នឹង​ស្គាល់​សេចក្ដី​ពិត​ ហើយ​សេចក្ដី​ពិត​នឹង​ដោះ​អ្នក​រាល់គ្នា​ឲ្យ​មាន​សេរីភាព។»​ (យ៉ូ​ហាន ៨:៣២ គគខ) អាន​បន្ថែម

  • in

    ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ

    «ឯ​ព្រះទ្រង់​ជា​វិញ្ញាណ ហើយ​អ្នក​ណា​ដែល​ថ្វាយ​បង្គំ​ទ្រង់ នោះ​ត្រូវ​តែ​ថ្វាយ​បង្គំ ដោយ​វិញ្ញាណ និង​សេចក្ដី​ពិត​ដែរ។» (យ៉ូហាន ៤:២៤) អាន​បន្ថែម