អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចង់​ស្គាល់​ខ្លួន​ឯង

    «ឱ! មិត្ត​អ្នក​រួម​ជំនឿ​អើយ! ប្រសិន​បើ​យើង​ពិត​ជា​ចង់​ស្គាល់​ខ្លួន​ឯង​មែន នោះ​យើង​ត្រូវ​បំពេញ​ព្រលឹង​យើង​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់»។ ( R. Kent Hughes) More