អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ពឹង​ជីវិត​ដ៏​អស់កល្ប​ជានិច្ច

    «ខ្ញុំ​ពឹង​ជីវិត​ដ៏​អស់កល្ប​ជានិច្ច​របស់​ខ្ញុំ​ទៅ​លើ​ការ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ ដោយ​រំពឹង​លើ​ជីវិត​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​បាន​រស់នៅ និង​លើ​សេចក្ដី​ស្លាប់​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​បាន​ស្លាប់»។ (C.H. Spurgeon) អាន​បន្ថែម