អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដួល​ទៅ​លើ​ព្រះ​អង្គ

    «ខ្យល់ព្យុះ​មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ដួល​ចុះ​នោះ​ឡើយ… តែ​វា​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ដួល​ទៅ​លើ​ព្រះ​អង្គ។ អស់​អ្នកណា​ដែល​ទុកចិត្ត​លើ​ទ្រង់ នោះ​នឹង​មិន​ចេះ​ខក​ចិត្ត​ឡើយ»។ (Paul Washer) អាន​បន្ថែម