អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​យេហូវ៉ា​ទ្រង់​ល្អ

    «ព្រះ​យេហូវ៉ា​ទ្រង់​ល្អ ហើយ​ទៀង​ត្រង់ ដូច្នេះ ទ្រង់​នឹង​បង្ហាត់​មនុស្ស​មាន​បាប​ឲ្យ​តាម​ផ្លូវ​ទ្រង់​វិញ។» (ទំនុកតម្កើង ២៥:៨) More