អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​ប្រើប្រាស់​ព្រះ​បន្ទូល

    «បុរស! ចូរ​ប្រើប្រាស់​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដូច​ជា​ទឹក ដើម្បី​ផ្ដល់​កម្លាំង​ចិត្ត​ដល់​ភរិយា​ខ្លួន មិនមែន​ប្រើប្រាស់​ដូច​ជា​អាវុធ ដើម្បី​លាតត្រដាង​ភាព​ទន់ខ្សោយ​របស់​នាង និង​ថ្កោលទោស​នាង​ទេ»។ (Olan Stubbs) More